در حالی که لبنان فرانسه فرانسه عربستان

در حالی که: لبنان فرانسه فرانسه عربستان عربستان سعودی اخبار بین الملل